student.werkenbijstibbe.nl
Stibbe B.V. (in het vervolg beschreven als 'Stibbe'), is een gespecialiseerd en onafhankelijk advocaten- en notarissenkantoor. Met deze privacy verklaring informeren wij sollicitanten over de wijze waarop Stibbe de gegevens verwerkt die sollicitanten verstrekken bij onze wervings- en de selectieactiviteiten. De door de sollicitant verstrekte gegevens worden door Stibbe verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze persoonsgegevens wordt op een zorgvuldige wijze omgegaan.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Stibbe verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Stibbe. Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Stibbe worden doorgegeven, worden uitsluitend door Stibbe gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden. Te weten:
  • het beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant voor een beschikbare vacature of een toekomstige vacature;
  • contact opnemen met sollicitanten om te informeren over verschillende stadia in een sollicitatieprocedure ( zoals sollicitatiegesprekken en assessments plannen, terugkoppelen naar aanleiding van een gesprek etc);
  • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging.

Welke gegevens ontvangen wij van sollicitanten?

Stibbe verzamelt en verwerkt alleen gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor bovenstaande doeleinden. Dit betreft minimaal de volgende gegevens van de sollicitant: contactgegevens, cijferlijsten, curriculum vitae en motivatie. Voor zover door de sollicitant andere gegevens worden verstrekt dan door Stibbe gevraagd, verwerkt Stibbe deze gegevens eveneens uitsluitend ten behoeve van eerder genoemde doeleinden.

Aan wie worden deze gegevens verstrekt?

De gegevens van sollicitanten worden alleen verstrekt aan degenen die noodzakelijkerwijs bij het wervings-, selectie-, en indiensttredingsproces zijn betrokken.

Op welke manier worden gegevens van sollicitanten bewaard?

Stibbe verwijdert de gegevens van de sollicitant uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens gedurende een periode van één jaar te bewaren. Tijdens deze periode kunnen de gegevens van de sollicitant gebruikt worden voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze gegevens volledig uit de systemen van Stibbe verwijderd. De gegevens van sollicitanten worden direct uit de systemen van Stibbe verwijderd als de sollicitant daarom verzoekt.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Stibbe heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om toegang door niet bevoegden, vernietiging, verlies en eventueel misbruik van de gegevens van sollicitanten door niet bevoegde personen te voorkomen. Stibbe waarborgt ook dat derde partijen die in opdracht van Stibbe gegevens van sollicitanten verwerken adequate beveiligingsmaatregelen treffen.

Welke rechten hebben de sollicitanten?

Sollicitanten kunnen zich per e-mail tot Stibbe wenden : [email protected] met het verzoek om inzage met betrekking tot de van de sollicitant verwerkte persoonsgegevens. Voorts kan de sollicitant Stibbe verzoeken om zijn of haar gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Ook heeft de sollicitant het recht zijn gegevens in een algemeen gehanteerd formaat overgedragen te krijgen, en om de verwerking van zijn gegevens te beperken.
De sollicitant behoudt daarnaast altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van diens gegevens in te dienen.

Contact informatie

Vragen over deze Privacy Statement kunt u richten tot de afdeling Risk & Complaince via [email protected]

Job Alert

Blijf op de hoogte van nieuwe vacatures.